Architect : Zhang Nan

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC Photograph : Li Xin

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC Photograph : Li Xin

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC Photograph : Li Xin

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC Photograph : Li Xin

QINGDAO HAI'ER AVENUE

Designers : CSCEC Photograph : Li Xin

© Aurélien Chen / Li Xin