Architect : Zhang Nan

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC Photography: Li Xin

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC Photography: Li Xin

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC Photography: Li Xin

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC Photography: Li Xin

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC Photography: Li Xin

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC Photography: Li Xin

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC

DONGMAIYAO VILLAGE

Designer:CSCEC

© Aurélien Chen / Li Xin