Beijing Dongsi 13

Architect : Ilaria Bernardi / Andrea Giannotti

Beijing Dongsi 13

Architect : Ilaria Bernardi / Andrea Giannotti

Beijing Dongsi 13

Architect : Ilaria Bernardi / Andrea Giannotti

Beijing Dongsi 13

Architect : Ilaria Bernardi / Andrea Giannotti

Beijing Dongsi 13

Architect : Ilaria Bernardi / Andrea Giannotti

© Aurélien Chen / Li Xin